dilluns, 28 de setembre de 2015

Anàlisi de l'obra Arquitectònica

Anàlisi de l’obra arquitectònica

Materials
Les construccions es fan amb diferents materials que s’usen de forma diferent, segons l’edificació sigui antiga o moderna.
Els materials que s'utilitzen són sòlids i amb resistència perquè puguin suportar tot el pes de l'edifici.
Els materials poden ser molt variats:
 1. Materials constructius tradicionals:
 • Pedra/ Marbre
 • Fang
 • Formigó
    2.   Materials dels elements decoratius:
 • Ceràmica
 • Fusta
 • Guix
    3.   Materials constructius contemporanis
 • Acer/ Ferro
 • Formigó Armat
 • Vidre
 • Nous materials.

A part de tots aquests, també hi podem trobar:
Acer
Fonamentalment, barreja de ferro i una mica de carboni. Poca resistència i força.
Argamassa
Morter fet amb calç sorra i aigua.
Arrebossat
Capa de calç i sorra o de materials anàlegs amb què es recobreix un parament.
Barreja
Mescla de ciment i de sorra amb aigua.
Bloc
Massa gran de matèria sòlida, molt compacta i pesant, generalment de límits externs ben definits.
Carreu
Pedra tallada de forma rectangular, feta servir principalment en la construcció de murs, pilars, etc.
Carreuó
Pedra tallada en forma de paral·lepípede rectangular, amb les cares i arestes sense polir, o simplement desbastades, de mida petita, la qual cosa permet que la pugui manipular una sola persona, emprada en la construcció de murs, pilars, voltes, arcs, etc.
Ciment
Material pulverulent que, mesclat amb un líquid, esdevé adhesiu i capaç d'unir fragments o masses sòlides.
Conglomerat
Massa formada per fragments de diversos minerals i roques.
Ferro colat
Ferro obtingut per fusió.
Ferro dolç
Ferro molt dur utilitzat en forja i construcció.
Ferro forjat
Ferro dolç treballat a la forja.
Fosa
Ferro colat.
Granit
Roca plutònica cristal·lina, composta per quars, feldspat alcalí.
Lapislàtzuli
Latzurita destinada especialment per a decorar.
Lligada
Manera de disposar els materials constructius, especialment la pedra i els maons.
Maó
Peça d'argila, generalment de forma rectangular, assecada i cuita, emprada per a fer parets, pilars, voltes, xemeneies, etc.
Metacrilat
Qualsevol èster de l'àcid metacrílic.
Morter
Material aglomerat fet amb una mescla d'un conglomerat (calç, ciment o una barreja d'ambdós), sorra i aigua, que es pren o s'endureix en un cert temps.
Pedra arenosa
Pedra obtinguda d'una roca arenosa, molt emprada en construcció i en la fabricació de moles de molí, pedres d'esmolar, llambordins, grava, etc.
Pedra calcària
Pedra despresa o treta d'una roca calcària, especialment emprada en la fabricació de calç i de ciment. És anomenada també pedra calcinal.
Pedra de tall
Pedra tallada en forma regular per tal d'emprar-la en construcció. És anomenada també pedra picada.
Revestiment
Conjunt dels materials (empostissat, rajoles, peces de marbre o de pedra, etc) que es fan servir per a cobrir l’edifici.
Teula
Peces de terra cuita, generalment corbes.
Totxana
Maó foradat que té els forats en el sentit de la seva llargada.

Sistemes Constructius
La coberta és l’element que protegeix l’edifici de l’exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.

Hi ha dues formes de dur el pes als fonaments, que reposen sobre el terreny on s’absorbeix tota la càrrega:
- Amb bigues: Peces de fusta, de dimensions variables i que s’encarreguen de suportar una part de l’edifici. Les bigues treballen a flexió per tant vol dir que suporten una càrrega, es dobleguen i les reaccions actuen els extrems de la biga. En l’arquitectura gairebé totes les bigues estan fetes de:
 • -Fusta massissa
 • -Acer
 • -Formigó armat
 • -Fusta laminada o encolada

- Amb arcs: Un arc és un element constructiu estructural lineal de forma corba, que permet cobrir un buit sense que es produeixin esforços de flexió ni tracció. S’encarreguen, fent una xarxa, de portar tot el pes cap baix.Tipus d’edificis:
Sempre hi ha diversos elements que un edifici ha de tenir, com portes, finestres o llocs per a poder passar. Els diferents edificis, fa que tambe hi hagi diferents esquemes compositius, ja que no és el mateix un habitatge que un castell. Les cases de pisos, aprofiten molt el terreny i s'adapten a les necessitats actuals, mitjançant una construcció vertical. Una casa és la mateixa que antigament però adatada als recursos actuals.

Tots els edificis tenen diferents parts:

Basament
Part inferior contínua d'una construcció o d'una part d'edifici.
Buc
Conjunt de les parets i la teulada que limiten l'espai que ocupa una casa.
Embasament
Base en què descansa tot l'edifici.
Estereòbat
Basament sense motllures que serveix d'assentament d'un edifici.
Estructura
Conjunt dels elements resistents d'una edificació tenint en compte llur configuració i disposició, les quals són determinades per la manera de sostenir i construir la coberta i els sostres dels pisos que ha de tenir.
Opistòdom
Part posterior d'un edifici. En el temple grec solia consistir en una sala o atri sense comunicació amb la sala on s’hi representava el santuari a Déu.
Sòcol
Cos inferior de l'exterior d'un edifici i d'altres construccions que compensa el declivi i les irregularitats del terreny i permet d'elevar el basament a un mateix nivell.
Socolada
Basament, part inferior contínua d'una construcció o d'una part d'edifici.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada